Chio Hotel and Apartment

 • 15 Cầu Đen, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 400.000đ - 500.000đ

Đang cập nhật dữ liệu sẽ thông báo sử dụng , khai thác khi hoàn tất , trân trọng!

Chia sẻ tin đăng

Báo cáo tin đăng có thông tin không đúng

Bản đồ

Địa điểm liên quan

 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 1.200.000đ - 2.000.000đ
 • Căn hộ
 • 00:00 - 23:30
 • 1.000.000đ - 1.200.000đ
 • Căn hộ
 • 08:00 - 22:00
 • 200.000đ - 500.000đ
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 1.000.000đ - 20.000.000đ
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 1.500.000đ - 3.000.000đ
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 1.500.000đ - 10.000.000đ
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 2.500.000đ - 10.000.000đ
 • Căn hộ
 • 00:00 - 23:30
 • 1.000.000đ - 3.000.000đ
 • Căn hộ
 • 07:00 - 22:00
 • 50.000đ - 500.000đ
 • Căn hộ
 • Cả ngày
 • 500.000đ - 10.000.000đ

Giỏ hàng ATM Voucher

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.

Giỏ hàng Thương mại ATM

Bạn cần Đăng nhập để hoàn thiện đơn hàng.